AniDB O'Matic - Translations - Swedish (Svenska)

From AniDB
Jump to navigation Jump to search

Swedish translation for AOM 0.6.0.317 (Arbete pågår!)

Svenska.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language name="Svenska">
 <generic>
  <string name="applicationName">AniDB O'Matic</string>
  <string name="startup_logSessionStart">Startar ny loggsession...</string>
  <string name="startup_logSessionEnd">Avslutar loggsession...</string>
  <string name="startup_creatingMainForm">Skapar huvudfönster...</string>
  <string name="startup_creatingSplash">Skapar splashfönster...</string>
  <string name="startup_showSplash">Visar splashfönster...</string>
  <string name="startup_updatingSplash">Uppdaterar splashfönster...</string>
  <string name="startup_freeSplash">Frigör splashfönster...</string>
  <string name="startup_initApp">Initializerar programmet...</string>
  <string name="startup_initMain">Initializerar huvudfönstret...</string>
  <string name="startup_runningApplication">Kör programmet...</string>
  <string name="startup_loadingSettings">Laddar inställningar...</string>
  <string name="startup_logSavingSettings">Sparar inställningar</string>
  <string name="filtype_unknown">Okänd filtyp</string>
  <string name="database_tableAniDBVersionChanged">Den interna databasstrukturen för de tabeller som lagrar information i AniDB har förändrats!
Tabellerna måste rensas för att denna version av AOM skall kunna köras ordentligt.

Tryck på Ok för att rensa tabellerna.</string>
  <string name="database_tableLocalHashInfoVersionChanged">Den interna databasstrukturen för de tabeller som lagrar information om Lokala Hashkoder har förändrats.
Tabellerna måste rensas för att denna version av AOM skall kunna köras ordentligt.

Tryck på Ok för att rensa tabellerna.</string>
  <string name="database_tableCustomTitlesChanged">Den interna databasstrukturen för de tabeller som lagrar information om Egna Titlar har förändrats.
Tabellerna måste rensas för att denna version av AOM skall kunna köras ordentligt.

Tryck Ok för att rensa tabellerna.</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name="file">Fil:</string>
 </generic>
 <category name="anidb">
  <category name="connectivity">
   <string name="commandCAUTH">Verifierar klientmjukvara (API v%0:s, Client v%1:s).</string>
   <string name="commandUAUTH">Verifierar användare %s.</string>
   <string name="commandBYE">Alla schemalagda AniDBkommandon är utförda, pausade eller stoppade. Begär att AniDB kopplar ner klienten.</string>
   <string name="commandDUMPNFO">Frågar AniDB efter nya dumpfiler sedan %s.</string>
   <string name="commandANIME">Frågar AniDB efter ny och uppdaterad anime mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandANIMEVOTE">Frågar AniDB efter uppdaterad röstdata mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandANIMETITLE">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade animetitlar mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandEP">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade avsnitt mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandFILE">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade filer mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandGROUP">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade grupper mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandGROUPVOTE">Frågar AniDB efter ny och uppdaterad gruppröstsdata mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandREVIEW">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade recensioner mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandMYLIST">Frågar AniDB efter uppdateringar i mylist mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandMYWISHLIST">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade inlägg i önskelistan mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandMYNOTIFY">Frågar AniDB efter dina nya notifieringar mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandMYVOTE">Frågar AniDB efter dina nya och uppdaterade röstningar mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandCAT">Frågar AniDB efter ny och uppdaterad kategoridata (%2:s) mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandGEN">Frågar AniDB efter nya och uppdaterade genrer mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandAGEN">Frågar AniDB efter animegenreförändringar mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandSEQ">rågar AniDB efter nya och uppdaterade animerelationer mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandRMT">Frågar AniDB efter borttagna %2:s-inlägg mellan %0:s och %1:s.</string>
   <string name="commandUnkown">Skickar okänt kommando till AniDB (%s).</string>
   <string name="commandMYLISTADD_new">Begär att AniDB lägger till %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s) till mylist%4:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_update">Begär att AniDB uppdaterar %0:s - %1:s%2:s (file id: %3:s, syncdate: %4:s) i din mylist%5:s.</string>
   <string name="commandMYLISTADD_byGroup"> av %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asWatched"> som sedd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_asNotWatched"> som ej sedd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withSource"> med källa "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withStorage"> med lagringstyp "%s"</string>
   <string name="commandMYLISTADD_withState"> med status som %s</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateUnknown">okänd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateHDD">på hårddisk</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateCD">på cd</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateDeleted">borttagen</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateShared">delad</string>
   <string name="commandMYLISTADD_stateRelease">rar said this is reduntant (SHOULD NOT SEE ME!)</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="events">
   <string name="attemptingConnect">Försöker ansluta till AniDB...</string>
   <string name="connectionEstablished">Ansluten till AniDB... Väntar på välkomsthälsning...</string>
   <string name="connectionTimedOut">Anslutningen tog för lång tid. Nytt försök om två minuter...</string>
   <string name="connectionFailed">Anslutningen misslyckades. Nytt försök om två minuter...</string>
   <string name="connectionRefused">Anslutning vägrades. Nytt försök om två minuter...</string>
   <string name="connectionClosed">AniDB stängde anslutningen.</string>
   <string name="connectionClosing">Stänger anslutning från AniDB...</string>
   <string name="connectionClosedSuccess">Nerstängning av anslutning till AniDB lyckades!</string>
   <string name="parsingDump">Går igenom nedladdad dumpfil...</string>
   <string name="parsingDumpDone">Färdig med genomgång av nedladdad dumpfil...</string>
   <string name="downloadingDump">Laddar ner ny dumpfil...</string>
   <string name="welcome">AniDB hälsar dig välkommen! Serverns tid är %s.</string>
   <string name="clientAccepted">AniDB har accepterat klienten!</string>
   <string name="userAccepted">AniDB har accepterat ditt användarnamn!</string>
   <string name="readingCompressedData">Försöker läsa %s byte komprimerad data!</string>
   <string name="readingCompressedDataDone">Läsning av data avklarad!</string>
   <string name="noNewDumpFiles">Inga nya dumpfiler finns tillgängliga.</string>
   <string name="disconnectedTimeout">AniDB har stängd anslutningen då åtgärden tog för lång tid!</string>
   <string name="disconnected">Anslutningen till AniDB stängdes.</string>
   <string name="accessDenied">AniDB svarade att anslutningen nekades. Uppgradera din klient!</string>
   <string name="userDenied">Den givna kombinationen av användarnamn/lösenord accepterades ej. Stänger anslutningen...</string>
   <string name="userDeniedRetrying">Den givna kombinationen av användarnamn/lösenord accepterades ej, men inloggningsinformationen har ändrats. Försöker igen...</string>
   <string name="illegalInput">AniDB svarade att den fått felaktig indata eller att tillträde nekades! Starta om klienten.</string>
   <string name="internalServerError">AniDB svarade med ett serverfel. Försök igen senare!</string>
   <string name="ipBanned">Ditt IP har spärrats, var god kontakta någon AniDBmoderator för mer information!</string>
   <string name="unpackingDump">Packar upp dumpfil...</string>
   <string name="processingDump">Går igenom dumpfil...</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="time">
   <string name="timeBeginning">tidernas begynnelse</string>
   <string name="timeUnknown">tid okänd</string>
   <string name="timeNow"></string>
  </category>
  <category name="tableTypes">
   <string name="all">AniDB</string>
   <string name="user">användare</string>
   <string name="unknwon">okänd</string>
  </category>
  <category name="boolean">
   <string name="and">och</string>
   <string name="true">sann</string>
   <string name="false">falsk</string>
  </category>
 </category>
 <category name="splash">
  <string name="welcome">Välkommen till AniDB O'Matic!</string>
  <string name="creatingBaseObjects">Skapar basobjekt...</string>
  <string name="loadingDatabase">Laddar databas...</string>
  <string name="loadingCache">Laddar bascache...</string>
  <string name="loadingTitles">Laddar titlar...</string>
  <string name="loadingAnimeList">Laddar animelista...</string>
  <string name="loadingGenreList">Laddar genrelista...</string>
  <string name="loadingGroupList">Laddar grupplista...</string>
  <string name="loadingMylist">Laddar mylist...</string>
  <string name="schedulingUpdate">Förbereder uppdatering...</string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="welcome">
  <string name="title">Welcome</string>
  <string name="page1Text">Welcome to AniDB O'Matic!

This is a client program for AniDB, an online Anime database. (http://www.anidb.net)

Before you start using this program you should have an account on AniDB, once you have an account please fill in the fields below.

Please note that these fields are case sensitive!</string>
  <string name="page2Text">WARNING!!!

This is a SPECIAL release!
This version is distributed for feedback and so that people may see the current progress.

It's severelly lacking in features and unless you know what you're doing it's encouraged that you wait for a more stable version of AOM 0.6.
However, if you're a brave soul try it out, you can talk to us about it in #aom on irc.zirc.org.

Bugs and feature requests should be submitted to http://www.anidb.net/tracker.</string>
  <string name="next">&Next</string>
  <string name="previous">&Previous</string>
  <string name="ok">&Ok</string>
  <string name="language">Language:</string>
  <string name="username">Username:</string>
  <string name="password">Password:</string>

  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="search">
  <string name="animeTitle">Titel:</string>
  <string name="animeEpisodes">Avsnitt:</string>
  <string name="animeType">Typ:</string>
  <string name="animeTypeLines">Filtrera ej
Okänd
TV
OVA
Film
Annan</string>
  <string name="animeYear">Release år:</string>
  <string name="producer">Producent:</string>
  <string name="to">till</string>
  <string name="download">Nerladdning:</string>
  <string name="downloadLines">Filtrera ej
Färdig
Har alla
Inkomplett
Har ingen</string>
  <string name="watched">Sedd:</string>
  <string name="watchedLines">Filtrera ej
Sett allt
Delvis sedd
Ej sedd</string>
  <string name="status">Status:</string>
  <string name="statusLines">Filtrera ej</string>
  <string name="group">Grupp:</string>
  <string name="groupLines">Filtrera ej</string>
  <string name="boxVotes">Lägsta antal röster och recensioner</string>
  <string name="votes">Röster:</string>
  <string name="tempVotes">Temp röster:</string>
  <string name="reviews">Recensioner:</string>
  <string name="voteCount">antal</string>
  <string name="voteAverage">medel</string>
  <string name="search">Sök</string>
  <string name="reset">Nollställ</string>
  <string name="randomAnime">Visa endast en slumpad anime</string>
  <string name="onlyMainTitles">Visa endast huvudtitlar</string>
  <string name="caseInsensitive">Ignorera versel/gemen</string>
  <string name="genres">Genrer</string>
 </category>
 <category name="anidblist">
  <category name="popup">
   <string name="toggleAll">Välj motsående</string>
   <string name="notImplemented">Inte implementerad</string>
   <category name="general">
    <string name="header">Allmänt</string>
    <string name="showDetails">Visa detaljer...</string>
    <string name="showDetailsBackground">Visa detaljer i bakgrundsfönster...</string>
    <string name="setCustomTitle">Definiera titel</string>
    <string name="nameCustomTitle">Namge titel...</string>
   </category>
   <category name="filterAnime">
    <string name="header">Filter - Anime</string>
    <string name="complete">Har allt</string>
    <string name="incomplete">Inkomplette</string>
    <string name="haveNone">Har ingen</string>
   </category>
   <category name="filterWatched">
    <string name="header">Filter - Sedd</string>
    <string name="all">Allt</string>
    <string name="partial">Delvis</string>
    <string name="none">Ingen</string>
   </category>
   <category name="filterStatus">
    <string name="header">Filter - Status</string>
    <string name="unknown">Okänd</string>
    <string name="onHdd">På hårddisk</string>
    <string name="onCd">På CD</string>
    <string name="deleted">Borttagen</string>
    <string name="shared">Utdelad</string>
    <string name="release">Fritt utdelad</string>
   </category>
   <category name="filterStorage">
    <string name="header">Filter - Lagring</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterNotifies">
    <string name="header">Filter - Varningar</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="filterWishlist">
    <string name="header">Filter - Önskelista</string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
 </category>
 <category name="widestringQuery">
  <string name="title">Fråga</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="cancel">Avbryt</string>
 </category>
 <category name="about">
  <string name="version">AniDB O'Matic v%s</string>
  <string name="anidbUrl">http://www.anidb.net/client</string>
  <string name="aomUrl">http://petriw.com/aom</string>
  <string name="createdBy">Created by:</string>
  <string name="translationBy">Active translation by:</string>
  <string name="creditsTo">This program uses software by:</string>
  <string name="specialThanks">Special thanks go to:</string>
  <string name="translators">PetriW</string>
 </category>
 <category name="main">
  <category name="menu">
   <category name="header">
    <string name="file">&Arkiv</string>
    <string name="hashing">&Lägg till filer</string>
    <string name="help">&Hjälp</string>
   </category>
   <category name="file">
    <string name="exit">A&vsluta</string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="hashing">
    <string name="addFolder">Lägg till &katalog</string>
    <string name="addFiles">Lägg till f&iler</string>
    <string name="removeSelected">Tag bort &valda</string>
    <string name="removeAll">Ta bort &alla</string>
    <string name="start">S&tarta</string>
    <string name="pause">&Pausa</string>
    <string name="stop">&Stoppa</string>
    <string name=""></string>
   </category>
   <category name="help">
    <string name="projectHomepage">Project homepage</string>
    <string name="onlineDocumentation">Online documentation</string>
   </category>
   <category name="">
    <string name=""></string>
    <string name=""></string>
   </category>
  </category>
  <category name="categoryTree">
   <string name="statistics">Statistik</string>
   <string name="mylist">Min lista</string>
   <string name="mywishlist">Min önskelista</string>
   <string name="mynotifies">Mina varningar</string>
   <string name="myvotes">Mina röster</string>
   <string name="animeList">Animelista</string>
   <string name="groupList">Grupplista</string>
   <string name="genreList">Genrelista</string>
   <string name="search">Sök</string>
   <string name="reports">Rapporter</string>
   <string name="animeReport">Animerapport</string>
   <string name="latestFiles">Senaste filerna</string>
   <string name="latestReviews">Senaste recensionerna</string>
   <string name="addFiles">Lägg till filer</string>
   <string name="knownFiles">Kända filer</string>
   <string name="log">Logg</string>
   <string name="databaseAniDB">Databas (AniDB)</string>
   <string name="databaseLocal">Databas (Lokal)</string>
   <string name="detailPages">Detaljsidor</string>
   <string name="settings">Inställningar</string>
   <string name="settingsGeneral">Allmänt</string>
   <string name="settingsLanguage">Språk</string>
   <string name="about">Om</string>
   <string name="readme">Läs mig</string>
   <string name="changelog">Uppdateringslogg</string>
  </category>
  <category name="hashingAddFolder">
	 <string name="title">Please select a folder</string>
	</category>
 </category>
 <category name="reports">
	<category name="animeReport">
	 <string name="selectNext">Go to next month</string>
	 <string name="selectPrev">Go to previous month</string>
	 <string name="month1">Jan</string>
	 <string name="month2">Feb</string>
	 <string name="month3">Mar</string>
	 <string name="month4">Apr</string>
	 <string name="month5">May</string>
	 <string name="month6">Jun</string>
	 <string name="month7">Jul</string>
	 <string name="month8">Aug</string>
	 <string name="month9">Sep</string>
	 <string name="month10">Oct</string>
	 <string name="month11">Nov</string>
	 <string name="month12">Dec</string>
	</category>
 </category>
 <category name="log">
  <string name="currentTasks">Uppgifter</string>
  <string name="activityLog">Aktivitetslogg</string>
 </category>
 <category name="details">
  <category name="anime">
   <string name="tabEpisodes">Episoder</string>
   <string name="tabReviews">Recensioner</string>
   <string name="tabRelations">Relationer</string>
   <string name="tabTitles">Titlar</string>
   <string name="genres">Genrer:</string>
   <string name="type">Typ:</string>
   <string name="year">År:</string>
   <string name="producer">Producent:</string>
   <string name="homepage">Hemsida:</string>
   <string name="annLink">Ann länk:</string>
   <string name="aNfoLink">ANfo länk:</string>
   <string name="aPlanetLink">APlanet länk:</string>
   <string name="voteRating">Medelröst:</string>
   <string name="voteCount">Antal röster:</string>
   <string name="tempRating">Temp medelröst:</string>
   <string name="tempCount">Temp antal röster:</string>
   <string name="reviewRating">Medelrecension:</string>
   <string name="reviewCount">Antal recensioner:</string>
   <string name="description">Beskrivning:</string>
   <string name="aired">Visades:</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
 <category name="addFiles">
  <category name="tree">
   <category name="header">
    <string name="name">Name</string>
    <string name="status">Status</string>
    <string name="priority">Priority</string>
    <string name="progress">Progress</string>
   </category>
   <string name="current">Currently hashing</string>
   <string name="queue">Queue files</string>
   <string name="history">History</string>
  </category>
  <string name="totalProgress">Total progress:</string>
  <string name="timeRemaining">Estimated time remaining:</string>
  <string name="mylistOptions">Mylist options</string>
  <string name="overrideFilemanagers">Override Filemanager settings</string>
  <string name="addToMylist">Add new files to mylist</string>
  <string name="markWatched">Mark files watched</string>
  <string name="state">State:</string>
  <string name="storage">Storage:</string>
  <string name="source">Source:</string>
  <string name="type">Type:</string>
  <string name="waiting">Waiting...</string>
  <string name="description">Description:</string>
  <string name="stateOptions">Unknown
On HDD
On CD or DVD
Deleted
Shared
Shared with release priority
  </string>
  <string name="typeOptions">Normal / Original
Corrupted version / Invalid crc
Self edited
Other
  </string>
 </category>
 <category name="localFiles">
  <string name="mainDescription">File description (Ctrl+Click to copy a field)</string>
  <string name="noFileSelected">No file selected</string>
  <string name="multipleFilesSelected">Multiple files or folder selected</string>
  <string name="couldNotFindHashInformation">Error: Could not find hash information for the selected file!</string>
  <string name="ed2kLink">Ed2k link:</string>
  <string name="ed2kHash">Ed2k hash:</string>
  <string name="crc32hash">Crc32 hash:</string>
  <string name="sha1Hash">Sha1 hash:</string>
  <string name="md5Hash">Md5 hash:</string>
  <string name="size">Size:</string>
  <string name="length">Length:</string>
  <string name="fileType">File type:</string>
  <string name="videoCodec">Video codec:</string>
  <string name="videoData">Video data:</string>
  <string name="resolution">Resolution:</string>
  <string name="audioCodec">Audio codec:</string>
  <string name="audioData">Audio data:</string>
  <string name="mediaHdd">Harddrives</string>
  <string name="mediaStorage">CD/DVD</string>
  <string name="mediaNetwork">Network</string>
  <string name="mediaUnknown">Unknown</string>
  <string name="extraDetailsDescription">Extra details</string>
  <string name="extraDetailsExpand">^</string>
  <string name="extraDetailsCollapse">-</string>
  <string name="extraDetailsFullPath">Full path:</string>
  <string name="extraDetailsComparePath">Comp path:</string>
 </category>
 <category name="massAdd">
  <string name="globalOptions">Global options</string>
  <string name="anime">Anime:</string>
  <string name="group">Group:</string>
  <string name=""></string>
 </category>
 <category name="settings">
  <category name="general">
   <string name="description">Please select a child node.</string>
   <string name="languageGroup">Language settings</string>
   <string name="applicationLanguage">Application language:</string>
   <string name="applicationLanguageHint">Selects the language of the program.</string>
   <string name="animeTitlesLanguage">Anime title language:</string>
   <string name="animeTitlesLanguageHint">Selects the default language for anime names.
If no title is available in the selected language the romaji title will be used.
Custom titles always overrides this setting applicationwide.</string>
   <string name="animeTitlesLanguageList">English
Japanese
Romaji</string>
   <string name="episodeTitlesLanguage">Episode title language:</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageHint">Selects the default language for episode names.
If no name is available in the selected language the english name will be used.</string>
   <string name="episodeTitlesLanguageList">English
Japanese
Romaji</string>
   <string name="memoryCacheGroup">Memory caching settings</string>
   <string name="cacheAnimeTitles">Cache anime titles</string>
   <string name="cacheAnimeTitlesHint">Caches anime titles in ram rather than loading them from the database when needed.
It's strongly recommended this setting is kept enabled.</string>
   <string name="cacheEpisodeNames">Cache episode names</string>
   <string name="cacheEpisodeNamesHint">Caches episode names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGroupNames">Cache group names</string>
   <string name="cacheGroupNamesHint">Caches group names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGroupShortnames">Cache short group names</string>
   <string name="cacheGroupShortnamesHint">Caches short group names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheGenreNames">Cache genre names</string>
   <string name="cacheGenreNamesHint">Caches genre names in ram rather than loading them from the database when needed.</string>
   <string name="cacheCategories">Cache categories</string>
   <string name="cacheCategoriesHint">Caches categories in ram rather than loading them from the database when needed.
It's strongly recommended that this is kept enabled.</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnime">Cache anime tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeAnimeHint">Caches extra information in anime nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisode">Cache episode tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeEpisodeHint">Caches extra information in episode nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeFile">Cache file tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeFileHint">Caches extra information in file nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroup">Cache group tree node data</string>
   <string name="cacheTreeNodeGroupHint">Caches extra information in group nodes, greatly increasing their display speed.</string>
   <string name="serverName">Server name: </string>
   <string name="serverPort">Server port: </string>
   <string name="imageServer">Image server: </string>
   <string name="userName">Username: </string>
   <string name="userPassword">Password: </string>
   <string name=""></string>
  </category>
  <category name="language">
   <string name="description">Välj det språk som passar dig bäst</string>
  </category>
  <category name="hashing">
   <string name="threadPriority">Thread priority</string>
   <string name="threadPriorityHint">This decides the individual priority of each hash thread.
The recommended setting is "Lower" but if you don't mind slow hash performance you can set it to idle and it shouldn't affect the performance of other programs at all (except disk access speeds).
Normal priority is not recommended unless you have a dual processor system.

This settings is only checked when a item starts hashing.</string>
   <string name="threadPriorityOptions">Idle
Lower
Low
Normal</string>
   <string name="threadCount">Thread count</string>
   <string name="threadCountHint">The batchlist can hash files from multiple harddrives at once to use more cpu and thus hash faster.
You can experiment with this value to see which fits your system best but generally one, maybe two, threads per real (not HT) cpu is the best.
Notice that only one thread is created for each hdd and all network paths also use only one thread together.

This setting is checked every time a file is added for hashing or the hashing of an item completes.</string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name=""></string>
   <string name="extensionFilterGroup">Extension filter settings</string>
   <string name="extensionFilterDisabled">Don't use the extension filter</string>
   <string name="extensionFilterDisabledHint">Disables the extension filter.</string>
   <string name="extensionFilterExclude">Don't add specified extensions</string>
   <string name="extensionFilterExcludeHint">Skips the specified extensions when adding files to the batchlist.</string>
   <string name="extensionFilterInclude">Only add specified extensions</string>
   <string name="extensionFilterIncludeHint">Skips all unspecified extensions when adding files to the batchlist.</string>
   <string name="extensionFilterListBoxHint">The list of extensions used by the extension filter.
Don't use any wildcards or periods in the file extensions. All extensions are case insensitive.
Some sample extensions are:
  wmv, avi, srt</string>
   <string name="addFilter">Add..</string>
   <string name="editFilter">Edit..</string>
   <string name="removeFilter">Remove</string>
   <string name="extensionNotUnique">The extension you're trying to add already exists.</string>
   <string name="extensionHasInvalidChars">The extension specified contains invalid characters, please don't use the ; character.</string>
  </category>
  <category name="namingPatterns">
   <string name="generalGroup">General</string>
   <string name="tagsGroup">Tags (can be used as parts in patterns)</string>
   <string name="patternsGroup">Patterns</string>
   <string name="addTag">Add..</string>
   <string name="editTag">Edit..</string>
   <string name="removeTag">Remove</string>
   <string name="addPattern">Add..</string>
   <string name="editPattern">Edit..</string>
   <string name="removePattern">Remove</string>
   <string name="name">Name:</string>
   <string name="text">Text:</string>
   <string name="ok">Ok</string>
   <string name="cancel">Cancel</string>
   <string name="anime">Anime</string>
   <string name="episode">Episode</string>
   <string name="file">File</string>
   <string name="group">Group</string>
   <string name="extra">Extra</string>
   <string name="animeName">Anime name</string>
   <string name="animeCategory">Anime category</string>
   <string name="animeYear">Anime year</string>
   <string name="episodeName">Episode name</string>
   <string name="episodeNumberVersion">Episode number and version</string>
   <string name="episodeNumber">Episode number</string>
   <string name="episodePart">Episode part (for movies)</string>
   <string name="fileVersion">File version</string>
   <string name="fileAudioLanguage">File audio language</string>
   <string name="fileSubtitleLanguage">File subtitle language</string>
   <string name="fileCrc32">File crc32</string>
   <string name="fileEd2k">File ed2k</string>
   <string name="fileSha1">File sha1</string>
   <string name="fileMd5">File md5</string>
   <string name="groupShortName">Group short name</string>
   <string name="groupFullName">Group full name</string>
   <string name="extraLowerCase">Lowercase string</string>
   <string name="extraUpperCase">Uppercase string</string>
   <string name="extraUpFirst">Uppercase first character</string>
   <string name="extraUpWords">Uppercase first character in words</string>
   <string name="titleAddTag">Add tag</string>
   <string name="titleEditTag">Edit tag</string>
   <string name="titleAddPattern">Add pattern</string>
   <string name="titleEditPattern">Edit pattern</string>
   <string name=""></string>
  </category>
 </category>
</language>